Maid
  • برای درخواست های ساده شامل نظافت محل های کوچک، جابجایی وسایل، پذیرایی در جلسات کاری و یا هر خدمتی ساده ای که در ساعات قابل انجام است می توانید از این سرویس استفاده کنید
  • با توجه به نیاز خود ساعت کاری دست یار ساده را مشخص کنید
  • لازم است قبل از شروع به کار تمامی ابزار های لازم در اختیار دست یار قرار گیرد
  • با وجود اخذ ضمانت های لازم از دست یاران و انجام مصاحبه های مختلف عمومی و تخصصی از آنها در هنگاه ثبت نام در سیستم و گذراندن دوره های آموزشی، توصیه میکنیم در هنگام انجام امور مختلف محل را ترک نکنید
  • قبل از اتمام امور محول شده دست یار موظف است گزارشی از اقدامات صورت پذیرفته را به مشتری ارائه نماید
  • مشتری پس از بازدید مورد های ارائه شده را تایید می نماید
  • در صورت عدم تایید در کیفیت کار دست یار بایستی نسبت به رفع نواقص و عیوب خدمات صورت گرفته اقدام کند
  • در صورت وجود هرگونه اختلاف در سرویس ارائه شده واحد بازرسی سامانه نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام خواهد کرد